VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1 : Dit seizoenshuurcontract is gereserveerd voor het exclusieve gebruik van de huur van de gte La Melinothe, gelegen op 2 rue de Courmononcle, 10160 PAISY-COSDON. De verhuurder is SAS LA MELINOTHE, rue de Cosdon 49, 10160 PAISY-COSDON.
Artikel 2 - duur van het verblijf : De huurder die het huurcontract voor bepaalde tijd heeft ondertekend, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van het verblijf in de lokalen te blijven.
Artikel 3 - totstandkoming van het contract : De reservering wordt van kracht wanneer de huurder de eigenaar een aanbetaling van 25% van het totale huurbedrag heeft gestuurd en een kopie van het contract ondertekend vóór de datum die op de voorzijde is vermeld. Een tweede exemplaar dient door de huurder te worden bewaard.
De huurovereenkomst tussen de partijen bij deze akte kan in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, behalve met de schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Elke inbreuk op deze laatste paragraaf zou waarschijnlijk resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de huur door schuld van de huurder, waarbij het product van de huur definitief door de eigenaar verworven blijft.

Artikel 4 - Afwezigheid van herroeping : Voor reserveringen die per post, telefoon of internet zijn gemaakt, profiteert de huurder niet van de herroepingstermijn, in overeenstemming met artikel L121-21-8 van de Consumentenwet, met name met betrekking tot het verlenen van accommodatiediensten op een datum of volgens een bepaalde periodiciteit.
Artikel 5 - Annulering door de huurder : Elke annulering moet per aangetekende brief aan de eigenaar worden gemeld.
a) annulering voor aankomst op het terrein:
de borg blijft bij de eigenaar. Deze laatste mag het saldo van het bedrag van het verblijf behouden als de annulering minder dan 30 dagen vóór de geplande datum van binnenkomst in het pand plaatsvindt.
Indien de huurder niet verschijnt binnen de 24 uur volgend op de aankomstdatum vermeld op het contract, vervalt dit contract en kan de eigenaar over zijn logies beschikken.
b) indien het verblijf wordt verkort, blijft de huurprijs bij de eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats.
Artikel 6 - opzegging door de eigenaar : De eigenaar betaalt alle betaalde bedragen aan de huurder.
Artikel 7 - aankomst : De huurder dient zich op de aangegeven dag en het uur vermeld in dit contract aan te melden. Bij verlate of vertraagde aankomst dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.
Artikel 8- Betaling van het saldo van het verblijf: het saldo is betaalbaar 30 dagen voor aanvang van het verblijf. Op deze termijn zal de Klant gevraagd worden dit bedrag te betalen.
Artikel 9 - inventaris :Bij aankomst en vertrek uit de gte wordt gezamenlijk een inventaris opgemaakt en ondertekend door de huurder en de eigenaar of zijn vertegenwoordiger. Deze inventaris is de enige referentie in geval van een geschil over de inventaris.
De staat van netheid van het verblijf bij aankomst van de huurder moet in de inventaris worden vermeld. De schoonmaak van het pand is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode en voor zijn vertrek. De hoogte van de eventuele schoonmaakkosten wordt vastgesteld op basis van de in het omschrijvingsblad vermelde berekening.
Artikel 10 - borg of borg : Bij aankomst van de huurder wordt een borgsom van €600 gevraagd door de eigenaar. Na de tegenstrijdige vaststelling van de uitgangsinventaris, wordt deze borg teruggegeven, na aftrek van de kosten van herstel van het pand als er schade werd geconstateerd.
Artikel 11 - gebruik van de lokalen : De huurder dient zorg te dragen voor het rustige karakter van de huur en er gebruik van te maken in overeenstemming met de bestemming van de lokalen.
Sectie 12- capaciteit : Dit contract is opgesteld voor een maximale capaciteit van 12 personen. Als het aantal huurders de capaciteit overschrijdt, kan de eigenaar de extra mensen weigeren. Elke wijziging of beëindiging van het contract zal worden overwogen op initiatief van de klant.
Artikel 13 –dieren welkom : dieren zijn niet toegestaan in de gîte.
Artikel 14 - verzekering : De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door zijn schuld ontstaat.Het is verplicht om voor deze verschillende risico's verzekerd te zijn door een soort resortverzekering.
Artikel 15 - betaling van kosten : Op het einde van het verblijf moet de huurder de kosten van de eigenaar betalen die niet inbegrepen zijn in de prijs, evenals de betaling van alle opties waarvan hij heeft geprofiteerd.
Hun bedrag wordt vastgesteld op basis van de berekening vermeld op dit contract en in het beschrijvende blad en een bewijs wordt geleverd door de eigenaar.
Artikel 16 - geschillen :Elke klacht met betrekking tot de inventaris en de staat van de beschrijving tijdens een verhuur moet worden ingediend bij het departementale of interdepartementale filiaal van Gîtes de France binnen drie dagen na het betreden van het pand. Elke andere klacht dient hem zo spoedig mogelijk per brief te worden gericht.